Ανάπτυξη και πιλοτική λειτουργία αντιδραστήρα φωτοκαταλυτικής επεξεργασίας

Το έργο photoSAN στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας που βασίζεται στην ετερογενή φωτοκατάλυση και την ενσωμάτωση αυτής στα συστήματα αναερόβιας χώνευσης για την εξυγίανση εκροών των μονάδων Βιοαερίου (χωνεμένο υπόλειμμα).

Το έργο photoSAN στοχεύει στην ανάπτυξη τεχνολογίας που βασίζεται στην ετερογενή φωτοκατάλυση και την ενσωμάτωση αυτής στα συστήματα αναερόβιας χώνευσης για την εξυγίανση εκροών των μονάδων Βιοαερίου (χωνεμένο υπόλειμμα).

ΕΤΠΑ - ΕΣΠΑ

Η χρήση της φωτοκατάλυσης για απολύμανση αποτελεί μια κερδοφόρα εναλλακτική πράσινη λύση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΤΟΧΟΙ

Αναλυτικές πληροφορίες για το έργο

ΠΡΟΟΔΟΣ

Μεθοδολογία υλοποίησης του έργου

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οφέλη για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις

Τι είναι η φωτοκατάλυση;

Πρόκειται για την επιτάχυνση μιας φωτοαντίδρασης υπό την παρουσία καταλύτη, ο οποίος, χωρίς να καταναλώνεται, μειώνει την ενέργεια ενεργοποίησης της αντίδρασης προσφέροντας έναν εναλλακτικό μηχανισμό πραγματοποίησής της. Η φωτοκατάλυση έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως για να αντιμετωπίσει πολλές περιβαλλοντικές προκλήσεις που τίθενται στη σύγχρονη κοινωνία. Η επιστημονική κοινότητα αναδεικνύει καθημερινά το αντιμικροβιακό δυναμικό της φωτοκατάλυσης.

Ο συνδυασμός της φωτοκατάλυσης με τις διεργασίες αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων αναμένεται να αποδώσει πλήθος περιβαλλοντικών ωφελειών, να ενισχύσει την κυκλική οικονομία των μονάδων βιοαερίου και να εξοικονομήσει τους πόρους που διατίθενται για τις τρέχουσες διαδικασίες εξυγίανσης.

Biogas Lagada plant

Οι στόχοι του έργου

Αξιολόγηση των υποστρωμάτων / τροφοδοσιών και του αντίστοιχου χωνεμένου υπολείμματος από την αναερόβια χώνευσή τους, φυσικοχημικά και μικροβιολογικά, με την χρήση νέων μοριακών προσεγγίσεων

Διερεύνηση ενσωμάτωσης βέλτιστου συστήματος διαχωρισμού υγρού και στερεού κλάσματος για τον διαχωρισμό του χωνεμένου υπολείμματος της αναερόβιας κατεργασίας

Σχεδιασμός νέων φωτοκαταλυτικών υλικών για τη βελτιστοποίηση της φωτοκαταλυτικής εξυγίανσης

Ανάπτυξη φωτοκαταλυτικών μεμβρανών χρησιμοποιώντας τα υλικά που θα αναπτυχθούν

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αντιδραστήρα εξυγίανσης με χρήση των φωτοκαταλυτικών μεμβρανών σε συνδυασμό με το σύστημα διαχωρισμού υγρού και στερεού κλάσματος

Πιλοτική ανάπτυξη της τεχνολογίας και ενσωμάτωσή της στις μονάδες αναερόβιας χώνευσης για την εξυγίανση του χωνεμένου υπολείμματος

Η διαχείριση και ο συντονισμός του έργου πραγματοποιείται από το εργαστήριο αναλύσεων Qlab.

Μετάβαση στο περιεχόμενο