Εργασιακές ενότητες & παραδοτέα

Το photoSAN περιλαμβάνει δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας που εκτείνονται από δοκιμές σε εργαστηριακό περιβάλλον έως δοκιμαστικών γραμμών παραγωγής.
Ποσοστό υλοποίησης
85%

ΕΕ1 / Εργασιακή Ενότητα 1

Διερεύνηση εμπορικά διαθέσιμων διαχωριστών του χωνεμένου υπολείμματος και ανάπτυξη συνδεσμολογίας με τον πρωτότυπο αντιδραστήρα φωτοκατάλυσης

Χαρακτηρισμός του χωνεμένου υπολείμματος ανάλογα με την τροφοδοσία που χρησιμοποιείται, διερεύνηση εμπορικά διαθέσιμων διαχωριστών του καταλοίπου διάσπασης και ανάπτυξη συνδεσμολογίας με τον πρωτότυπο αντιδραστήρα φωτοκατάλυσης

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.1

Έκθεση φυσικοχημικού και μικροβιολογικού χαρακτηρισμού του χωνεμένου υπολείμματος ανάλογα με την τροφοδοσία.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Έκθεση επιλογής συστήματος διαχωρισμού.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.3

Έκθεση τεχνικών χαρακτηριστικών διάταξης σύνδεσης του συστήματος διαχωρισμού με τον αντιδραστήρα φωτοκαταλυτικών μεμβρανών.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 1.2

Δημοσίευση: Διαχωρισμός του χωνεμένου υπολείμματος και χαρακτηρισμός του, προοπτικές τεχνολογίας

ΕΕ2 / Εργασιακή Ενότητα 2

Μελέτη, σχεδιασμός και ανάπτυξη των φωτοκαταλυτικών μεμβρανών

Παρασκευή φωτοκαταλυτικών μεμβρανών υπερδιήθησης και αξιολόγησή τους ως προς την αντιμικροβιακή φωτοκαταλυτική τους δράση

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.1

Έκθεση διερεύνησης νέων σύνθετων και αξιολόγηση της φωτοκαταλυτικής τους δράσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.2

Έκθεση με τα χαρακτηριστικά και τα πρωτόκολλα ανάπτυξης των φωτοκαταλυτικών μεμβρανών υπερδιήθησης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2.3

Τεχνική έκθεση φωτοκατάλυσης σε πρότυπα εργαστηριακά διαλύματα καλλιέργειας παθογόνων.

ΕΕ3 / Εργασιακή Ενότητα 3

Σχεδιασμός, βελτιστοποίηση και κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος

Συνδυαζόμενη με υπερδιήθηση εφαρμογή φωτοκατάλυσης για την συνεχή παροχή εξυγιασμένου υγρού κλάσματος χωνεμένου υλικού αναερόβιας χώνευσης. Ανάπτυξη ολοκληρωμένου μοντέλου διεργασίας πλήρους κλίμακας και εξέταση σεναρίων λειτουργίας. Λεπτομερής σχεδιασμός, κατασκευή, εγκατάσταση και έλεγχος λειτουργίας. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και έλεγχος/διορθωτικές δράσεις.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.1

Τεχνική έκθεση επέκτασης σε κλίμακα όγκου καθαρισμού υδατικού κλάσματος 50 L/h.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.2

Τεχνική έκθεση καθαρισμού πραγματικών υδατικών κλασμάτων αναερόβιας χώνευσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.3

Δημοσίευση αποτελεσμάτων επίδρασης υπερδιήθησης-φωτοκατάλυσης στους παθογόνους μικροοργανισμούς πραγματικών δειγμάτων.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.4

Πιλοτική κατασκευή: Αντιδραστήρας υπερδιήθησης-φωτοκατάλυσης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 3.5

Κατάθεση βιομηχανικών σχεδίων στον ΟΒΙ.

ΕΕ4 / Εργασιακή Ενότητα 4

Αξιολόγηση της προτεινόμενης τεχνολογίας σε συνθήκες πλήρους κλίμακας

Αξιολόγηση των βιομηχανικών εφαρμογών των μεθοδολογιών που αναπτύχθηκαν και ανατροφοδότηση πληροφορίας σε προηγούμενες ενότητες εργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.1

Λεπτομερής περιγραφή πιλοτικής κατασκευής και πρωτοκόλλου αξιολόγησης.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.2

Σχεδιασμός και επιλογή σεναρίου λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος υπό κλιμάκωση μεγέθους.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.3

Δημοσίευση – Αναφορά και αξιολόγηση λειτουργίας της πιλοτικής κατασκευής σε συνθήκες πλήρους κλίμακας.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.4

Οικονομική και περιβαλλοντική ανάλυση της λειτουργίας της πιλοτικής κατασκευής.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 4.5

Επίδειξη της πιλοτικής κατασκευής αντιδραστήρα υπερδιήθησης – φωτοκατάλυσης στις εγκαταστάσεις του Βιοαερίου Λαγκαδά.

Μετάβαση στο περιεχόμενο