Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό: Fractionation of Anaerobic Digestion Liquid Effluents through Mechanical Treatment and Filtration

Τα οργανικά απόβλητα και τα υποπροϊόντα που προκύπτουν από διάφορες δραστηριότητες, όπως οι βιομηχανίες τροφίμων, η γεωργία και η κτηνοτροφία, παρουσιάζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την υγιεινή όταν υποβάλλονται σε αερόβια αποσύνθεση. Κατά συνέπεια, η αποτελεσματική διαχείριση αυτών των αποβλήτων καθίσταται επιτακτική ανάγκη για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Article_Banner_MDPI_sustainability-15-11178

Article_Banner_MDPI_sustainability-15-11178

Αντιμετωπίζοντας αυτό το πρόβλημα, τα συστήματα αναερόβιας χώνευσης (ΑΧ) αναδεικνύονται ως μια πιθανή λύση, μετατρέποντας τα απόβλητα σε ενέργεια, μετριάζοντας έτσι τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί αυστηρά η αποτελεσματικότητα των συστημάτων αυτών.

Σε αυτή την πρωτοποριακή μελέτη, πραγματοποιήσαμε μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος (ΥΧ) που προέρχεται από οργανικά ζωικά απόβλητα στη βόρεια περιοχή της Ελλάδας, χρησιμοποιώντας τη νανοδιήθηση ως βασική διεργασία επεξεργασίας.

Υιοθετήσαμε μια πολύπλευρη προσέγγιση που ενσωματώνει τόσο φυσικές (διαχωρισμός στερεών-υγρών, μικροδιήθηση και νανοδιήθηση) όσο και βιολογικές (αναερόβια χώνευση) επεξεργασίες για την αποτελεσματική μείωση των συγκεντρώσεων βαρέων μετάλλων και του μικροβιακού φορτίου, ιδιαίτερα αξιοσημείωτων ειδών όπως η Salmonella spp., η Escherichia coli και ο Enterococcus faecalis. Επιπλέον, οι προσπάθειές μας είχαν ως αποτέλεσμα την ανάκτηση θρεπτικών συστατικών από το υγρό χωνεμένο υπόλειμμα. Η έρευνά μας θέτει μια κρίσιμη βάση για την ικανή διαχείριση του υγρού χωνεμένου υπολείμματος, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για τη χρήση του σε απεριόριστο νερό άρδευσης και σε διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές.

Επιπλέον, πέρα από την πτυχή της υγιεινής, τα ανακτηθέντα θρεπτικά συστατικά προσφέρουν μια πολλά υποσχόμενη οδό για βιώσιμες πρακτικές λίπανσης του εδάφους στη μελλοντική γεωργία. Η παρούσα μελέτη αποτελεί καίρια συμβολή στην προώθηση του τομέα της διαχείρισης οργανικών αποβλήτων, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες των συστημάτων αναερόβιας χώνευσης και τις επιπτώσεις τους τόσο στην περιβαλλοντική όσο και στη γεωργική βιωσιμότητα. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της τεκμηριωμένης λήψης αποφάσεων και των τεκμηριωμένων στρατηγικών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων της διαχείρισης αποβλήτων.

Αναλυτικά: https://www.mdpi.com/2071-1050/15/14/11178

Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο