Εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας

Η σκληρή προσπάθεια αποδίδει!

Πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση πιλοτικής μονάδας η οποία συνδυάζει φυγοκεντρικό διαχωρισμό, μικροδιήθηση, φωτοκατάλυση και νανοδιήθηση σε μία ολοκληρωμένη διάταξη!

Η νανοδιήθηση και η φωτοκατάλυση δρουν ταυτόχρονα και με συνεργικό τρόπο, ξεπερνώντας τα μεμονωμένα μειονεκτήματά τους. Με αυτόν τον τρόπο, κατά τη φωτοκαταλυτική διήθηση του δείγματος, προκύπτουν δύο εξυγιασμένα κλάσματα. Oι ρύποι και τα παθογόνα δεν συσσωρεύονται στο συμπύκνωμα της διήθησης όπως συμβαίνει σε συμβατικά πρωτόκολλα κατεργασίας αποβλήτων με μεμβράνες. Η φωτοκατάλυση δρα και προς τις δύο κατευθύνσεις!

Η τοποθέτηση έγινε στον χώρο της Βιοαέριο Λαγκαδά Α.Ε. και το επόμενο διάστημα θα γίνουν δοκιμές επεξεργασίας του υγρού χωνευμένου υπολείμματος (ΥΧΥ) που για πρώτη φορά θα συνδυάζουν το σύνολο όλων αυτών των τεχνολογιών!

Η επεξεργασία του υγρού χωνεμένου υπολείμματος είναι μια πρόκληση για όλους!

Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) (κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-04043 – PHOTOSAN).

Πρόσφατες δημοσιεύσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο